Miejski Biuletyn czy Tuba propagandowa władz ?

Mieszkańcy, Miejski Biuletyn propagandowa władz - zdjęcie, fotografia
Robert Kotecki - blog 19/07/2019 17:36

Czy Miejski Biuletyn Informacyjny "Pod Szrenica" jest wyłącznie tubą propagandową władz miasta ? Takie opinie bywają formułowane a potwierdzać ma je fakt, że znajdują się w nim informujące głównie o działaniach miejskich władz i miejskich instytucji.

Oso­bom tak bez­re­flek­syj­nie przy­pi­su­ją­cym gaze­cie miej­skiej wyłącznie rolę przy­sło­wio­wego narzę­dzia pro­pa­gan­do­wego wypada zwró­cić uwagę na kilka istot­nych kwe­stii.

Samo­rząd z racji cha­rak­teru wyko­ny­wa­nych zadań publicz­nych i roli, jaką speł­nia, jest istot­nym maga­zy­nem infor­ma­cji. Ocze­kuje się więc od niego, że będzie pro­wa­dził poli­tykę infor­ma­cyjną opartą na jaw­no­ści i dostęp­no­ści. Tylko w opar­ciu o takie dzia­ła­nia można sku­tecz­nie budo­wać rela­cje mię­dzy orga­nami wła­dzy samo­rządu tery­to­rial­nego a wspól­notą samo­rzą­dową. Pod­kre­śle­nia wymaga fakt, że MBI jest pismem Mia­sta Szklar­ska Poręba dedy­ko­wa­nym miesz­kań­com i tury­stom a doty­czą­cym spraw naszej spo­łecz­no­ści lokal­nej i pro­wa­dze­niu spraw wspól­noty samo­rzą­do­wej. Zacho­wa­nie jego wła­ści­wego cha­rak­teru jest wspólną sprawą Bur­mi­strza i Rady Miej­skiej. Przy czym sprawy wydaw­ni­cze, orga­ni­za­cyjne i tech­niczne leżą po stro­nie Bur­mi­strza.

Pamię­tajmy jed­nak, że poli­tyki infor­ma­cyj­nej samo­rządu nie można ogra­ni­czyć tylko do wyko­ny­wa­nia zadań wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej. Miej­ski Biu­le­tyn nie powi­nien być mylony z Biu­le­tynem Infor­ma­cji Publicz­nej a tak się nie­stety cza­sem dzieje. Gazeta miej­ska to nie jest to samo co gazeta urzę­dowa. Redak­tor biu­le­tynu nie jest urzęd­ni­kiem. Nato­miast zespół redak­cyjny dokłada wszel­kich sta­rań by publi­ka­cje były nie tylko rze­telne i zawie­rały dużą ilość waż­nych infor­ma­cji. Rów­nie istotna jest forma prze­kazu, która zain­te­re­suje miesz­kań­ców i będzie wolna od urzę­do­wej nowo­mowy czy spe­cja­li­stycz­nego żar­gonu.

Czy się więc komuś podoba czy nie MBI „Pod Szre­nicą” to peł­no­prawny tytuł pra­sowy. Jest wpi­sany do reje­stru dzien­ni­ków i cza­so­pism, posiada rów­nież numer ISSN (Mię­dzy­na­ro­dowy Znor­ma­li­zo­wany Numer dla Wydaw­nictw Trwa­łych), pod­lega więc wszyst­kim regu­la­cjom wyni­ka­ją­cym z Ustawy o Pra­wie Pra­sowym. Ale Prawo Pra­sowe to nie tylko obo­wiązki ale rów­nież upraw­nie­nia. I jed­nym z takich upraw­nień jest prawo do reak­cji gdy miesz­kańcy są wpro­wa­dzani w błąd czyli spro­sto­wa­nie infor­ma­cji nie­praw­dzi­wych i nie­ści­słych poja­wia­ją­cych się w prze­strzeni medial­nej Szklar­skiej Poręby.

I przy tej oka­zji należy rów­nież pamię­tać, że infor­ma­cje zawarte w miej­skiej gaze­cie mają pokry­cie w ofi­cjal­nych doku­men­tach. Nie opie­rają się więc domy­słach czy przy­pusz­cze­niach. Poli­tykę infor­ma­cyjną urzędu mia­sta należy łączyć z pla­no­wym, dłu­go­fa­lo­wym, prze­my­śla­nym dzia­ła­niem, mają­cym na celu reali­za­cję prawa miesz­kań­ców i innych osób do infor­ma­cji publicz­nej będą­cej w posia­da­niu urzędu mia­sta, zmie­rza­ją­cym do utwo­rze­nia efek­tyw­nego sys­temu spo­łecz­nego infor­mo­wa­nia i do ujed­no­li­ce­nia poli­tyki pro­mo­cji mia­sta.

Tak więc jest oczy­wi­stą potrzebą respek­to­wa­nie praw władz mia­sta do pre­zen­to­wa­nia swojego stanowiska, podej­mo­wa­nych decy­zji a zwłasz­cza do ich uza­sad­nie­nia. Innymi słowy miesz­kańcy mają prawo wie­dzieć jakie są dzia­ła­nia władz mia­sta i dla­czego jest taki a nie inny spo­sób postę­po­wa­nia.

To rów­nież powinno być pod­stawą do dia­logu i dys­ku­sji w istot­nych dla mia­sta spra­wach, zwłasz­cza na forum Rady Miej­skiej. Pod­kre­śle­nia jed­nak wymaga fakt, że do tej pory Rada­/Radni nie korzy­stali z tej formy kon­tak­tów z miesz­kań­cami, nie pró­bo­wali przed­sta­wiać na łamach biu­le­tynu spraw mia­sta z per­spek­tywy Rady­/Rad­nego. Nie byli zainteresowani publikowaniem swojego stanowiska na łamach biuletynu, ograniczając swoją aktywność do krytyki miejskiego wydawnictwa.

Dzi­wić więc może obu­rze­nie jakie stało się udzia­łem kilku rad­nych, po wywia­dzie któ­rego udzie­lił radny Rafał Wró­blew­ski. Sko­rzy­stał on prze­cież tylko z prawa do przed­sta­wie­nia swo­ich poglą­dów, do wyra­że­nia swo­jej opi­nii. Ich subiek­tyw­ność jed­nak nie jest żad­nym nad­uży­ciem.

Po raz kolejny zachę­camy więc do korzy­sta­nia z biu­le­tynu jako nośnika infor­ma­cji, zapra­szamy do współ­pracy i współ­re­da­go­wa­nia biu­le­tynu.

Miejski Biuletyn czy Tuba propagandowa władz ?

 

Reklama

miejski biuletyn czy tuba propagandowa władz ? - komentarze opinie

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez podszrenica.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

z siedzibą w ,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"