Sprawy Miejskie, Raport stanie miasta - zdjęcie, fotografia
Pod Szrenica 03/06/2019 10:53

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Prezentowany Państwu dokument jest bogatym źródłem informacji o Szklarskiej Porębie, pokazującym w przystępny sposób, w jakiej kondycji znajdowało się nasze miasto na koniec 2018 roku.

To pierwszy tego typu raport przedstawiany mieszkańcom i mam nadzieję, że pomoże on Państwu lepiej poznać Szklarską Porębę, dostarczając jednocześnie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, dotyczące funkcjonowania naszego miasta. Radni będą rozpatrywać raport podczas sesji absolutoryjnej. Podczas debaty - zgodnie z nowymi przepisami - członkowie rady będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Już po debacie odbywać się będzie głosowanie nad wotum zaufania. W debacie nad raportem podczas sesji Rady Miejskiej oprócz Radnych, głos mogą zabrać mieszkańcy Szklarskiej Poręby.

Wybrane fragmenty raportu prezentujemy poniżej :

Na koniec 2018 roku liczba stałej ludności Szklarskiej Porębie wyniosła 5 811 osób. Wskaźnik przyrostu naturalnego ludności był ujemny (-60) - zarejestrowano 34 urodzenia, zmarły 94 osoby.

Wartość początkowa majątku Szklarskiej Poręby na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 240 492 825,24 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 276 445 635,12 zł. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

Podmioty gospodarcze – działalność regulowana:                       

 ilość obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na wynajmie pokoi gościnnych – 530,  ilość miejsc noclegowych – 12717,  ilość restauracji (na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) –108,  ilość sklepów ze sprzedażą detaliczną (na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) – 19,  ilość wypożyczalni sprzętu sportowego – 12,  ilość taksówek (na podstawie wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego) – 50.

Na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na dzień 31 grudnia 2018 r. w Szklarskiej Porębie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było 153 osób, w tym 73 kobiet i 80 mężczyzn.

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w roku 2018 podjęła 156 uchwał,

Realizacja w roku 2018 przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta

1. Poznajmy się bardziej – projekt realizowany wspólnie z gminą Lanov i gminą Karpacz, ze środków programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt realizowany w latach 2017-2020.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w Szklarskiej Porębie wraz z obiektem mostowym – zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Jeleniogórskim. W 2018 roku miała być opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację powyższej inwestycji. Na rok 2019 miasto zabezpieczyło wkład własny w wysokości 1 000 000 zł i wnioskowano o złożenie wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w roku 2018 ze względu na brak podpisania Porozumienia przez jedną ze stron – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

3. Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie – projekt dofinansowany ze środków RPO WD 2014-2020 ZIT AJ Działanie – Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych. Wartość projektu 1.680.992,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 1 248 965,42 zł. W dniu 28 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 1 244 596,42 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2019 r.

4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1 Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego MZGK. Wniosek został oceniony pozytywnie. Wartość projektu 6 459 525 zł. Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 4.564.092,63 zł.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie – 30 maja 2017 r. otrzymano informację o dofinansowaniu zadania. Dofinansowanie zadania w wysokości 336 481 zł ze środków RPO

6. Budowa budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie – w dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa na budowę budynku socjalnego z firmą Stolbrat z Gryfowa Śląskiego. Inwestycję zakończono w dniu 31.07.2018 r., budynek został oddany od użytkowania.

7. Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie – zadanie zostało podzielone na dwa lata budżetowe (2018-2019) i jest realizowane ze środków własnych miasta. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 roku.

8. Przebudowa ul. Dolnej w Szklarskiej Porębie – zadanie zostało podzielone na dwa lata budżetowe. W roku 2018 inwestycja miała być realizowana ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych a w roku 2019 ze środków własnych miasta. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w roku 2018.

Miasto w 2018 r. wydatkowało na zadania inwestycyjne kwotę 9 205 128,45 zł przy zakładanym planie rocznym 11 104 058 zł co stanowi wykonanie planu na poziomie 83 %. W ramach zadań inwestycyjnych realizowane są zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Realizacja budżetu – wielkości wykonane za 2018 rok

Dochody i wydatki budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:

dochody budżetowe: 44 654 343,50 zł

- bieżące 37 748 253,23 zł

- majątkowe 6 906 090,27 zł

wydatki budżetowe, w tym: 44 211 075,33 zł

- bieżące 35 005 946,88 zł

- majątkowe 9 205 128,45 zł

wynik finansowy/nadwyżka 443 268,17 zł

Na wynik miały wpływ wolne środki w kwocie 4 472 031,53 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000 zł. Z przedstawionych danych wynika, że na koniec 2018 r. zrealizowane wydatki bieżące były mniejsze, niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki. Miasto spełniło warunek określony w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco:

Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w wysokości 17 085 823,81 zł przy zakładanym planie rocznym 17 509 900 zł, co stanowi 98 % realizacji planu.

Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią główne źródło dochodów własnych gminy. Poniżej dokonano analizy tej grupy dochodów na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Pomimo obniżki stóp procentowych na przestrzeni lat 2016-2017, wpływy do budżetu miasta osiągają tendencję wzrostową.

W latach 2014-2018 wysokość dochodów własnych gminy Szklarska Poręba z tytułu podatków miała tendencję wzrostową, począwszy od roku 2014, gdzie łączny dochód z tytułu omawianych podatków kształtował się na poziomie 10 754 617 zł, a w roku 2017 dochód osiągnął wynik 11 876 866,25 zł. Wzrost przychodów z podatku od nieruchomości spowodowany jest w głównej mierze zainteresowaniem inwestorów w budownictwo mieszkaniowe.

Miasto Szklarska Poręba na dzień 31.12.2018 r. posiada zadłużenie z tytułu dwóch kredytów długoterminowych: na kwotę 6 843 378 zł z terminem spłaty do 31.12.2025 r. oraz kredyt w wysokości 2 350 000 zł z terminem spłaty do 30.12.2020 r. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi łącznie 9 193 378,00 zł. Spłata kredytów zaciągniętych przez Miasto realizowana jest na bieżąco. W ciągu roku spłacono raty kapitałowe w łącznej wysokości 1 200 000,00 zł i odsetki w wysokości 265 747,05 zł. Miasto na koniec 2018 roku nie posiadało zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń innym podmiotom.

Raport o stanie Miasta jest dokumentem obszernym – zawiera 100 stron – nie sposób jest więc przytoczyć jego treść na łamach biuletynu. Dlatego skupiliśmy się tu na przede wszystkim na danych dotyczących realizacji budżetu oraz danych statystycznych. Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące wszystkich aspektów działań miasta i jego jednostek oraz osiągniętych w 2018 roku efektów a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szklarskiej Poręby w dziale MIASTO, zakładka: Raporty o stanie miasta. oraz w załączniku pod tekstem.

Rada Miejska rozpatrzy raport podczas kolejnej sesji RM, tj. w dniu 27 czerwca 2019 roku. Nad przedstawionym raportem o stanie Miasta przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Szklarskiej Poręby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Miasta, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Miasta musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie zgłaszającego się do debaty musi być poparte przez co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 r., tj. w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której będzie przeprowadzona debata. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie ul. Granitowa 2, w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w pokoju nr 3.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie w pokoju nr 3 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie

 

 

Reklama

raport o stanie miasta - komentarze opinie

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez podszrenica.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

z siedzibą w ,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"